AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. ÚvodII.2. ETICKÝ KODEX PORADCE

  1.   Poradce chápe zájmy zákazníka jako zájmy vlastní a své služby poskytuje tak, aby z nich měl užitek zákazník a byla respektována platná legislativa.

  2.   Veškeré informace o zákazníkovi, které poradce v průběhu své poradenské činnosti získá, se považují za důvěrné a poradce je nezneužije ke svému prospěchu nebo ku prospěchu třetí osoby.

  3.   Poradce nabízí jen takové služby a přijímá zakázky, které jsou v souladu s jeho odborným zaměřením, znalostmi, zkušenostmi a technickými možnostmi.

  4.   Poradce uzavře se zákazníkem smlouvu o poradenské službě podle obchodního nebo občanského zákoníku. V této smlouvě budou specifikovány požadavky obou stran.

  5.   Každá poradenská služba musí být zakončena vypracováním konkrétního doporučení, které odpovídá individuálním požadavkům jednotlivého zákazníka. Za správnost a přiměřenost poradenského doporučení nese poradce plnou odpovědnost.

  6.   Poradce odmítne poskytovat zákazníkovi služby za podmínek, které by mohly ohrozit jeho objektivitu, nezávislost nebo bezúhonnost či kvalitu poradenské služby a ponechává si právo odstoupit od smlouvy v případě vytváření podmínek, které nemůže ovlivnit a které by stály v cestě úspěšného dokončení celé práce.

  7.   S etikou činnosti se neslučuje, aby poradce přijímal nebo platil provizi za získání zákazníka nebo aby odprodával svou praxi (propůjčoval své jméno). Rovněž není přípustné, aby poradce přijímal honoráře, provize či jiné cennosti od jednotlivců nebo firem za to, že během své poradenské činnosti doporučuje svým zákazníkům služby nebo výrobky těchto subjektů.

© 2009 Jan Medek